Đề tài tiểu luận QoS TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH BURST QUANG

Các sơ đồ tập hợp burst : Dựa trên ngưỡng : burst được tạo ra khi tổng kích thước đạt đến giá trị ngưỡng L. Dựa trên thời gian : các gói được tập hợp thành 1 burst khi thời gian vượt quá giá trị ngưỡng T. Kết hợp giữa ngưỡng và thời gian : burst được tạo ra khi kích thước burst vượt quá ngưỡng yêu cầu hoặc thời gian yêu cầu. | §å ¸n tèt nghiÖp Giáo viên hướng dẫn : TS. BÙI TRUNG HIẾU Sinh viên thực hiện : NGUYỄN KIM TUYẾN QoS TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH BURST QUANG §Ò tµi Néi dung chÝnh KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH QUANG SỬ DỤNG MPLS TRONG OBS QoS TRONG MẠNG OBS KHẢO SÁT QoS TRONG CÁC MẠNG OBS KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH QUANG CÁC KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH QUANG KIẾN TRÚC CHUYỂN MẠCH BURST QUANG CÁC KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH BURST QUANG KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH QUANG CÁC KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH QUANG : Chuyển mạch kênh quang (OCS) Chuyển mạch gói quang (OPS) Chuyển mạch burst quang (OBS) CÁC KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH QUANG Nguyên lý : Thiết lập và duy trì kết nối giữa nguồn và đích Nhược điểm : Hiệu quả sử dụng đường dẫn thấp Không phù hợp với các mạng dữ liệu CHUYỂN MẠCH KÊNH QUANG (OCS) : CHUYỂN MẠCH GÓI QUANG (OPS) Nhận dạng, xử lý và tạo mào đầu mới Chuyển mạch Định tuyến, Bộ đệm Đồng bộ A B Sợi quang đầu vào 1 2 1 2 1 2 Gói IP Mào đầu gói Mào đầu mới CÁC KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH QUANG CHUYỂN MẠCH BURST QUANG (OBS) O/E/O Chuyển mạch Thời gian cân .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU