STAREX-IS CDMA2000 1x Overview LG Electronics

Support traditional voice service Support supplementary service & network-based service MSC: Mobile Switching Center, Interface with PSTN, PLMN, PSDN & other carrier. VLR: Visitor Location Register, Temporary storage of MS. HLR: Home Location register, Store all kinds of information of subscribers. AuC: Authentication Center, subscriber authentication.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
51    34    2    23-09-2023
434    40    1    23-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.