BOD - COD

BOD: lượng oxy tiêu hao cho quá trình hô hấp của vi sinh vật trong điều kiện nhất định Vi sinh vật oxy hóa chất hữu cơ theo phương trình: Chất hữu cơ + O2 CO2 +H2O + sản phẩm trung gian BOD là tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả của các nhà máy hay phương pháp xử lý nước thải BOD phản ánh mức độ ô nhiễm hữu cơ của nước thải. BOD càng lớn thì nước thải bị ô nhiễm càng cao và ngược lại | BOD - COD SVTH Nguyễn Thị Thảo Nguyên 3073025 Mã Thành Long 3083260 Phạm Ngọc Phương Thảo 3073040 Nguyễn Văn Địa 3083239 Thái Thị Kim Dung 3087575 Nguyễn Như Ý 3083301 Lê Vũ Linh 3083259 Lê Thị Tuyết Anh 3092787 CBHD TS. Trương Quốc Phú Nhu cầu oxy hóa học COD Oxy hòa tan DO Nhu cầu oxy sinh học BOD Môi trường nước NỘI DUNG I. BOD 1. Định nghĩa 2. Các yếu tố ảnh huởng 3. Phuơng pháp xác định BOD II. COD 1. Định nghĩa 2. Các yếu tố ảnh huởng 3. Phuơng pháp xác định COD III. Mối quan hệ giữa BOD và COD 1. Định nghĩa: ۞BOD: lượng oxy tiêu hao cho quá trình hô hấp của vi sinh vật trong điều kiện nhất định Vi sinh vật oxy hóa chất hữu cơ theo phương trình: Chất hữu cơ + O2 CO2 +H2O + sản phẩm trung gian BOD là tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả của các nhà máy hay phương pháp xử lý nước thải BOD phản ánh mức độ ô nhiễm hữu cơ của nước thải. BOD càng lớn thì nước thải bị ô nhiễm càng cao và ngược lại. NO3-, PO43- cao 2. Các yếu tố ảnh hưởng BOD Nhiệt độ tăng BOD cao Nước thải công nghiệp Nước thải hóa chất Bảng đánh giá chỉ tiêu của BOD Mức BOD (bằng ppm) Chất lượng nước 1 - 2 Rất tốt-không có nhiều chất thải hữu cơ 3 - 5 Tương đối sạch 6 - 9 Hơi ô nhiễm 10+ Rất ô nhiễm Sông nguyên sơ BOD nhỏ hơn 1 mg/L. Sông ô nhiễm mức độ nhẹ BOD khoảng 2-8 mg/L. Nước thải đô thị được xử lý BOD khoảng 20 mg/L. Nước thải công nghiệp chưa xử lý BOD trung bình khoảng 600 mg/L Hàm lượng BOD có trong môi trường nước BOD có thể được tính toán bằng: Không pha loãng = DO ban đầu – DO cuối Pha loãng: (DO ban đầu - DO cuối cùng) x Hệ số pha loãng 3. Xác định BOD Xác định BOD: PP trực tiếp : thu mẫu ở nước sông và phân tích ngay tại chỗ. Mẫu nước nguyên(hoặc pha loãng) ủ 5 ngày, ở 200C, trong bóng tối (BOD5) . Phương pháp chai đo BOD Oxitop: Đặt chai trong tủ 200C trong 5 ngày. II. COD 1. Định nghĩa: ۞ Lượng oxy tiêu hao cho sự phân hủy hữu cơ Chất hữu cơ + O2 CO2 +H2O Đo COD bằng tác nhân oxy hoá cho kết quả sau 3 giờ COD thích hợp nuôi thủy sản 15-20ppm, tối đa BOD. Tỷ lệ giữa BOD và COD theo thực nghiệm là 0,5 : 0,7 Xác định BOD khó hơn COD, thường dùng COD để đánh giá mức độ ô nhiễm. III. Mối quan hệ giữa COD và BOD BOD và COD cao sẽ làm giảm nồng độ DO, có hại cho sinh vật và hệ sinh thái nước Tác nhân: nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp Hạn chế gây ô nhiễm nguồn nước Phải có hệ thống xử lý nước thải Sử dụng các chế phẩm vi sinh Tài liệu tham khảo Quản lý chất lượng nước ao nuôi thủy sản, Trương Quốc Phú, Đại Học Cần Thơ Thanks!

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    103    1    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.