CHƯƠNG 1: Cân bằng hóa học và hoạt độ

Trong phản ứng hóa học , tại thời điểm cân bằng, Số đương lượng các chất bằng nhau. Để trung hòa 25,00 ml dung dịch H2SO4 0,1N; người ta cần dùng 24,05 ml dung dịch NaOH. Tính nồng độ nguyên chuẩn của dung dịch NaOH.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN