Luận văn: Xây dựng hệ thống băng tải đếm sản phẩm sử dụng PLC S7-200

Cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ, các thiết bị điện - điện tử được ứng dụng ngày càng rộng rãi và mang lại hiệu quả cao trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, cũng như trong đời sống xã hội. Vấn đề tự động hoá trong công nghiệp để giảm bớt lao động chân tay và nâng cao năng xuất lao động là một trong nhữnh đề tài được các bạn sinh viên, các thầy cô ở những trường kỹ thuật quan tâm. | - Ta Ên nót Start ( F1 trªn mµn hinh TD200 øng víi tiÕp ®iÓm trong ch­¬ng tr×nh ®· viÕt) ®Ó hÖ thèng b¾t ®Çu lµm viÖc, ®Ìn Run trªn PLC s¸ng. §éng c¬ ch¹y b¨ng t¶i thïng kh«ng cã s¶n phÈm lµm viÖc ( ®Ìn trªn PLC s¸ng) B¨ng t¶i ®­a thïng kh«ng cã s¶n phÈm vµo vÞ trÝ ®Ó ®Õn vÞ trÝ ®Õm s¶n phÈm cho vµo thïng hµng. Lóc nµy khi thïng hµng ®· ®Õn vÞ trÝ th× c¶m biÕn thïng sÏ t¸c ®éng lµm cho hÖ thèng b¨ng t¶i ch¹y thïng ngõng l¹i, ®ång thêi ®éng c¬ ch¹y b¨ng t¶i ®Õm sè s¶n phÈm b¾t ®Çu lµm viÖc ( ®Ìn trªn PLC s¸ng), c¶m biÕn s¶n phÈm b¾t ®Çu lµm viÖc sÏ ®Õm ®ñ 20 s¶n phÈm th× dõng l¹i, s¶n phÈm ®­îc ®­a vµo thïng. Khi s¶n phÈm ®· ®ñ th× hÖ thèng b¨ng t¶i ®­a s¶n phÈm ®Õn sÏ ngõng lµm viÖc, ®ång thêi c¶m biÕn thïng ®· cã s¶n phÈm lµm viÖc cÊp ®iÖn cho ®éng c¬ ch¹y b¨ng t¶i thïng ®· cã s¶n phÈm ch¹y ( ®Ìn trªn PLC s¸ng) ®­a thïng hµng ®Õn n¬i ®ãng gãi. Lóc nµy c¶m biÕn thïng ®Õn vÞ trÝ ®ãng gãi sÏ lµm viÖc vµ ®ãng m¹ch cÊp ®iÖn trë l¹i cho ®éng c¬ ch¹y b¨ng t¶i cã thïng hµng kh«ng lµm viÖc ( ®Ìn trªn PLC s¸ng). Qu¸ tr×nh cø nh­ vËy ®­îc lÆp l¹i theo mét vßng khÐp kÝn.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.