MEMBRANE TECHNOLOGY AND APPLICATIONS

My introduction to membranes was as a graduate student in 1963. At that time membrane permeation was a sub-study of materials science. What is now called membrane technology did not exist, nor did any large industrial applications of membranes. Since then, sales of membranes and membrane equipment have increased more than 100-fold and several tens of millions of square meters of membrane are produced each year—a membrane industry has been created.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.