Advances in Nanoporous Materials

This is the first volume of Advances in Nanoporous Materials, a new book series devoted to the science and application of all kinds of nanoporous solids. Its intention is to publish comprehensive reviews of lasting value in the field of nanoporous materials written by renowned experts. Its scope covers all aspects of nanoporous solids, including their preparation and structure, their post-synthetic modification, methods for their characterization as well as their application in catalysis and adsorption/separation

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.