Chemical Reactor Analysis and Design 3rd Edition

In this chapter attention is focused on a representative volume of the reactor. This volume contains one single fluid phase only. It is uniform in composition and temperature. If the reactor is spatially uniform, the representative volume is the total volume; if not, the representative volume is limited to a differential element — a “point”.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.