Đi ốt

Thông thường Bán Dẩn Điện dẩn điện kém nhưng nếu pha trộn với Tạp Chất sẻ trở thành Bán Dẩn Điện có Phân Cực rỏ ràng nên dể dẩn điện hơn Bán Dẩn Điện thường. Nếu trộn Bán Dẩn Điện Si Li Con (Si) hay Chờ Má Nhiềm (Ge) có 4 điện tử trên quỷ đạo ngoài cùng với Tạp chất có 5 điện tử ngoài cùng .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN