Luận văn đề tài : Kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại ở thành phố Đà Nẵng

Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần là một đường lối chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy mọi nguồn lực để phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời hoàn thiện cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN). | Phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, hợp với quá trình phát triển đất nước. Từ khi có đường lối đổi mới của Đảng, kinh tế tư nhân được coi là một trong những bộ phận hợp thành của nền kinh tế quốc dân, các thành phần kinh tế trên đất nước ta có được cơ hội phát triển chưa từng thấy. Về mặt lý luận, nhiều kết quả nghiên cứu cho rằng, trong bước đi ban đầu của thời kỳ quá độ lên CNXH, thành phần kinh tế này tồn tại như một tất yếu khách quan và lâu dài. Xét trên bình diện kinh tế - xã hội, những đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân là rất đáng kể. Sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân đã góp phần khơi dậy tiềm năng của đất nước. Nguồn tiềm năng này bao gồm trí tuệ, kinh nghiệm, khả năng kinh doanh, quan hệ xã hội, vốn, sức lao động và các nguồn lực khác. Khu vực kinh tế này đã đóng góp quan trọng và tạo ra nhiều việc làm, thúc đẩy sản xuất cả hàng nội địa và xuất khẩu, tác động tích cực tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới cơ chế quản lý kinh tế - xã hội, tăng thu ngân sách cho Nhà nước, làm tăng trưởng GDP, góp phần xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
88    607    2    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.