Introduction to Coordination Chemistry

Introduction to Coordination Chemistry Geoffrey A. Lawrance University of Newcastle, Callaghan, NSW, Australia A John Wiley and Sons, Ltd., Publication Introduction to Coordination Chemistry Inorganic Chemistry David Atwood, University of Kentucky, USA Bob Crabtree, Yale University, USA Gerd Meyer, University of Cologne, Germany Derek Woollins, University of St. Andrews, UK Previously Published Books in this Series

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.