Introduction to nanoscience

Most colleges and universities now have courses and degree programs related to materials science. Materials Chemistry addresses inorganic, organic, and nanobased materials from a structure vs. property treatment, providing a suitable breadth and depth coverage of the rapidly evolving materials field in a concise format.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    39    1    23-09-2023
3    36    2    23-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.