Metal Nanoparticles: Synthesis, Characterization, and Applications

Metal nanoparticles are certain to be the building blocks of the next generation of electronic, optoelectronic and chemical sensing devices. The physical limits imposed by top-down methods such as photo- and electron- beam lithography dictate that the synthesis and assembly of functional nanoscale materials will become the province of chemists.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    34    2    22-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.