Metal Oxide Nanoparticles in Organic Solvents

Research on nanoparticles, including synthesis, characterization of the structural, chemical and physical properties, assembly into 1-, 2- and 3-dimensional architectures extending over several lengths scales and with hierarchical construction principles, and application in various fields of technology, represents a fundamental cornerstone of nanoscience and nanotechnology.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    461    1    23-09-2023
20    59    2    23-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.