Organic Syntbesis Workbook

The Organic Synthesis Workbook promises to be to the current generation of graduate students, and even "students-for-life", what Ireland's and Alonso's books were to those of us who were graduate students in the 80's [Alsono: The Art of Problem Solving in Organic Chemistry, Ireland: Organic Synthesis].

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    59    1    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.