The Chemistry of Nanomaterials Synthesis, Properties and Applications in 2 Volumes Volume 1

Nanomaterials, characterized by at least one dimension in the nanometer range, can be considered to constitute a bridge between single molecules and infinite bulk systems. Besides individual nanostructures involving clusters, nanoparticles, quantum dots, nanowires and nanotubes, collections of these nanostructures in the form of arrays and superlattices are of vital interest to the science and technology of nanomaterials.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.