Detection of Neutrons

As charge-neutral particles, neutrons can only interact via strong interactions and ionize via secondary reactions. Most neutron detectors consist of a material that converts neutrons into charged particles within a conventional radiation detector

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
67    62    2    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.