Computer Organization and Design, Fourth Edition: The Hardware/Software Interface

We believe that learning in computer science and engineering should reflect the current state of the field, as well as introduce the principles that are shaping computing. We also feel that readers in every specialty of computing need to appreciate the organizational paradigms that determine the capabilities, performance, and, ultimately, the success of computer systems.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
111    55    1    01-03-2024
5    65    2    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.