Chapter 3: Quản lý dự án

Quản lý dự án: Là quá trình đặt kế hoạch và điều khiển sự phát triển của một hệ thống trong một khoảng thời gian xác định với một mức giá tối thiểu. Giám đốc dự án: Có trách nhiệm quản lý hàng trăm nhiệm vụ và có vai trò gắn kết các nhiệm vụ đó. | Phân tích thiết kế hệ thống Alan Dennis and Barbara Haley Wixom John Wiley & Sons, Inc. Slides by Roberta M. Roth University of Northern Iowa Quản lý dự án Chương 3 Định nghĩa quan trọng Quản lý dự án: Là quá trình đặt kế hoạch và điều khiển sự phát triển của một hệ thống trong một khoảng thời gian xác định với một mức giá tối thiểu. Giám đốc dự án: Có trách nhiệm quản lý hàng trăm nhiệm vụ và có vai trò gắn kết các nhiệm vụ đó. 3 - Bốn bước quan trong trọng quản lý dự án Xác định quy mô dự án Tạo và quản lý kế hoạch công việc Bố trí cán bộ dự án Kết hợp những hoạt động của dự án 3 - Xác định quy mô dự án Hoạt động cân đối các yếu tố của người quản lý dự án Quản lý dự án đòi hỏi sự thoả thuận phối hợp giữa các yếu tố Quy mô dự án Chi phí dự án Thời gian dự án Thay đổi một yếu tố phụ thuộc vào Việc điều chỉnh các yếu tố khác 3 - Đánh giá dự án Lập thời gian và công việc dự kiến Nguồn gốc của những đánh giá Phương pháp sử dụng Hệ thống trước Phát triển trên hệ thống cũ Đánh | Phân tích thiết kế hệ thống Alan Dennis and Barbara Haley Wixom John Wiley & Sons, Inc. Slides by Roberta M. Roth University of Northern Iowa Quản lý dự án Chương 3 Định nghĩa quan trọng Quản lý dự án: Là quá trình đặt kế hoạch và điều khiển sự phát triển của một hệ thống trong một khoảng thời gian xác định với một mức giá tối thiểu. Giám đốc dự án: Có trách nhiệm quản lý hàng trăm nhiệm vụ và có vai trò gắn kết các nhiệm vụ đó. 3 - Bốn bước quan trong trọng quản lý dự án Xác định quy mô dự án Tạo và quản lý kế hoạch công việc Bố trí cán bộ dự án Kết hợp những hoạt động của dự án 3 - Xác định quy mô dự án Hoạt động cân đối các yếu tố của người quản lý dự án Quản lý dự án đòi hỏi sự thoả thuận phối hợp giữa các yếu tố Quy mô dự án Chi phí dự án Thời gian dự án Thay đổi một yếu tố phụ thuộc vào Việc điều chỉnh các yếu tố khác 3 - Đánh giá dự án Lập thời gian và công việc dự kiến Nguồn gốc của những đánh giá Phương pháp sử dụng Hệ thống trước Phát triển trên hệ thống cũ Đánh giá bắt đầu như một phạm vi và chi tiết hơn để tiến tới dự án 3 - Đánh giá dự án căn cứ vào phần trăm chuẩn công nghiệp Lập kế hoạch Phân tích Thiết kế Thi hành Chuẩn công nghệ dùng 15% 20% 35% 30% ứng dùng Cho Web Thời gian Yều cầu 4 8 (tháng) 3 - Đánh giá do án sử dụng cách tiếp cận phức tạp hơn Con trỏ hàm 3 - Đánh giá con trỏ hàm Bước 1 – kích thước hệ thống Các yếu tố của hệ thống và độ phức tạp của chúng Phần mô tả Thấp Trung bình Cao Tổng Dữ liệu vào __x 3 __x 4 __x 6 _ Dữ liệu ra __x 4 __x 5 __x 7 _ Câu hỏi(truy vấn) __x 3 __x 4 __x 6 _ Tệp tin __x 7 __x 10 __x 15 _ Giao diện __x 5 __x 7 __x 10 _ Chương trình Tổng số con trỏ hàm không thích ứng _ 3 - Đánh giá con trỏ hàm Điều chỉnh độ phức tạp của hệ thống Tỉ lệ 1 : 5 Truyền dữ liệu __ Cấu hình sử dụng lớn __ Tôc độ thực hiện __ Giới hạn-Năng lực người dùng __ Xử lý phức hợp __ Không bị ràng buộc cài đặt __ Vị trí phức tạp __ Sự thi hành __ Hàm phân .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.