Phân tích và thiết kế hệ thống - Chương 4 Thủ tục xử lý

As-Is system là hệ thống hiện thời và có thể được lưu trữ trong máy tính hoặc không . To-Be system là hệ thống mới dựa vào các thủ tục được cập nhật. System Proposal là khóa được trình bày từ giai đoạn phân tích. Kết quả của quá trình phân tích là hiểu các thủ tục của hệ thống mới và phát triển hệ thống cũ . Hệ thống Proposal được đưa ra thông qua 1 hệ thống walk-through. Phân tích kết hợp thiết kế hệ thống ban đầu . Các thủ tục xử lý giữ vai trò quyết định trong toàn bộ. | Phân tích và thiết kế hệ thống, tái bản lần 2 Alan Dennis and Barbara Haley Wixom John Wiley & Sons, Inc. Slides by Roberta M. Roth University of Northern Iowa Thủ tục xử lý Chương 4 Định nghĩa khoá As-Is system là hệ thống hiện thời và có thể được lưu trữ trong máy tính hoặc không . To-Be system là hệ thống mới dựa vào các thủ tục được cập nhật. System Proposal là khóa được trình bày từ giai đoạn phân tích. 4 - Các khái niệm khoá Kết quả của quá trình phân tích là hiểu các thủ tục của hệ thống mới và phát triển hệ thống cũ . Hệ thống Proposal được đưa ra thông qua 1 hệ thống walk-through. Phân tích kết hợp thiết kế hệ thống ban đầu . Các thủ tục xử lý giữ vai trò quyết định trong toàn bộ SDLC. 4 - THỦ TỤC XỬ LÝ Một công việc mà hệ thống phải làm Một trong những đặc trưng mà hệ thống phải có. Trọng tâm tùy thuộc vào người sử dụng cần trong suốt giai đoạn phân tích. Thủ tục sẽ thay đổi nhiều lần khi dự án chuyển từ phân tích sang thiết kế để hoàn thiện. Thủ tục là gì? 4 - . | Phân tích và thiết kế hệ thống, tái bản lần 2 Alan Dennis and Barbara Haley Wixom John Wiley & Sons, Inc. Slides by Roberta M. Roth University of Northern Iowa Thủ tục xử lý Chương 4 Định nghĩa khoá As-Is system là hệ thống hiện thời và có thể được lưu trữ trong máy tính hoặc không . To-Be system là hệ thống mới dựa vào các thủ tục được cập nhật. System Proposal là khóa được trình bày từ giai đoạn phân tích. 4 - Các khái niệm khoá Kết quả của quá trình phân tích là hiểu các thủ tục của hệ thống mới và phát triển hệ thống cũ . Hệ thống Proposal được đưa ra thông qua 1 hệ thống walk-through. Phân tích kết hợp thiết kế hệ thống ban đầu . Các thủ tục xử lý giữ vai trò quyết định trong toàn bộ SDLC. 4 - THỦ TỤC XỬ LÝ Một công việc mà hệ thống phải làm Một trong những đặc trưng mà hệ thống phải có. Trọng tâm tùy thuộc vào người sử dụng cần trong suốt giai đoạn phân tích. Thủ tục sẽ thay đổi nhiều lần khi dự án chuyển từ phân tích sang thiết kế để hoàn thiện. Thủ tục là gì? 4 - Các thủ tục chức năng: Hệ thống phải thực hiện một tiến trình Hệ thống phải bao gồm thông tin Các thủ tục phi chức năng: Hệ thống phải có các đặc tính cơ bản: Sẵn sàng hoạt động. Thực thi. An toàn bảo mật. Hợp pháp. Các dạng thủ tục 4 - Bản ghi định nghĩa các thủ tục: Bản mẫu phác thảo dạng Text danh sách các thủ tục. Có thể bao gồm các quyền ưu tiên. Mục đích của khoá là chỉ rõ project scope: gồm những gì và không gồm những gì. Các thủ tục văn bản 4 - Các thủ tục quyết định Do những người liên quan đến công việc này tham gia là chủ yếu. 3 phương pháp kỹ thuật giúp người sử dụng phát hiện ra những gì cần thiết cho một hế thống mới: Tự động hóa quy trình nghiệp vụ (BPA - Business Process Automation ) Sự cải tiến quy trình nghiệp vụ (BPI - Business Process Improvement ) Ứng dụng lại các tiến trình (BPR - Business Process Reengineering ) 4 - Tiến trình cơ sở của phân tích (Các thủ tục quyết định) Hiểu hệ thống “As-Is” Xác định được thời cơ đổi mới. Phát triển khái niệm hệ thống

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    62    1    01-03-2024
7    59    1    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.