Chương 5: Phân tích Use Case

Use case là một dạng văn bản dựa vào phương phápmiêu tả và kiểm tra những quá trình phức tạp(có quan hệ với nhau) Ca sử dụng thêm chi tiết những thủ tục chính vào định nghĩa thủ tục Hệ thống phân tích làm việc với những người sử dụng để phá́t triển use case. Quá trình phát triển hệ thống phân tích và mô hình dữ liệu về sau dựa vào các ca sử dụng | Giáo viên hướng dẫn: Vũ Anh Hùng Nhóm thực hiện: Lê Hồng Chuyên Nguyễn Quỳnh Nga Đoàn duy Hà Triệu Bích Hằng Bài tập lớn Phân tích thiết kế hệ thống Phân tích và thiết kế hệ thống (xuất bản lần 2) Alan Dennis và Barbara Hayley Wixom John Wiley và Sons,liên hợp Slides bởi RoBerta Trường đại học bắc Iowa Phân tích Use Case Chương 5 Ý tưởng chính Use case là một dạng văn bản dựa vào phương phápmiêu tả và kiểm tra những quá trình phức tạp(có quan hệ với nhau) Ca sử dụng thêm chi tiết những thủ tục chính vào định nghĩa thủ tục Hệ thống phân tích làm việc với những người sử dụng để phá́t triển use case. Quá trình phát triển hệ thống phân tích và mô hình dữ liệu về sau dựa vào các ca sử dụng Ssdsdd Use Case Một ca sử dụng là một tập hợp các hoạt động mà sẽ đưa ra kết quả nào đó. Mô tả làm cách nào hệ thống tác động trở lại tới sự việc mà gây ra hệ thống Thúc đẩy--sự kiện là nguyên nhân Use Case sẽ thực hiện. Mô hình tiến triển sự việc-tất cả mọi thứ trong hệ thống là sự đáp lại sự kiện nào đó. Tất cả các câu trả lời hợp lí tới sự kiện là dữ liệu Các ca sử dụng có ích khi trạng thái phức tạp Vai trò của Use Case Thông tin cơ bản: - Tên ,số và sự mô tả ngắn gọn. - Sự kiện khởi tạo nguyên nhân mà use case sẽ thực hiện + Tác động ngoài - một số đến từ bên ngoài hệ thống. + Thời gian khởi tạo – thời gian dựa trên những sự kiện xảy ra - Quan điểm của ca sử dụng phải chắc chắn. Dữ liệu chính đầu vào và đầu ra: - Nguồn và đích. - Mục đích bao hàm . Những chi tiết: - Những bước thực hiện và dữ liệu đầu vào ,dữ liệu đầu ra. Những thành phần của một Use Case Tên sự kiện : Bệnh nhân yêu cầu, hủy bỏ hoặc thay đổi lịch hẹn Miêu tả ngắn gọn:làm cách nào chúng ta tạo ra một lịch hẹn mới phù hợp với sự thay đổi hoặc hủy bỏ đó . Trigger: Bệnh nhân gọi điện và hỏi về lịch hẹn hoặc hỏi để huỷ lịch hiện hiện thời Kiểu: thời gian mở rộng. Đầu vào Đầu ra Mô tả Nguồn Mô tả Đích Tên bệnh nhân Bệnh nhân Lịch hẹn Lịch hẹn Lịch hẹn mong muốn Bệnh nhân | Giáo viên hướng dẫn: Vũ Anh Hùng Nhóm thực hiện: Lê Hồng Chuyên Nguyễn Quỳnh Nga Đoàn duy Hà Triệu Bích Hằng Bài tập lớn Phân tích thiết kế hệ thống Phân tích và thiết kế hệ thống (xuất bản lần 2) Alan Dennis và Barbara Hayley Wixom John Wiley và Sons,liên hợp Slides bởi RoBerta Trường đại học bắc Iowa Phân tích Use Case Chương 5 Ý tưởng chính Use case là một dạng văn bản dựa vào phương phápmiêu tả và kiểm tra những quá trình phức tạp(có quan hệ với nhau) Ca sử dụng thêm chi tiết những thủ tục chính vào định nghĩa thủ tục Hệ thống phân tích làm việc với những người sử dụng để phá́t triển use case. Quá trình phát triển hệ thống phân tích và mô hình dữ liệu về sau dựa vào các ca sử dụng Ssdsdd Use Case Một ca sử dụng là một tập hợp các hoạt động mà sẽ đưa ra kết quả nào đó. Mô tả làm cách nào hệ thống tác động trở lại tới sự việc mà gây ra hệ thống Thúc đẩy--sự kiện là nguyên nhân Use Case sẽ thực hiện. Mô hình tiến triển sự việc-tất cả mọi thứ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.