PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ẢNH KỸ THUẬT SỐ

Để đáp ứng nhu cầu cho khách hàng một cách tốt nhất công ty thực hiện quản lý mô hình như sau: Công ty luôn có nhân viên bảo vệ để kiểm tra người ra vào,trông coi và trả xe cho khách và gửi đồ cho khách,đồng thời theo dõi bảo đảm an ninh cho công phận hướng dẫn giới thiệu và hướng dẫn cho cũng là bộ phận chịu trách nhiệm chụp ảnh cho khách ,in ảnh,quảng cáo và tiếp thị | Phân tích thiết kế hệ thống Phần 2 Giáo viên hướng dẫn:Vũ Anh Hùng Nhóm 07:Hà Minh Phương Nguyễn Thị Mai Phạm Tiến Mạnh Nguyễn Trung Kiên Mô hình dữ liệu Chương 7 Định nghĩa Mô hình dữ liệu Một cách mô tả dữ liệu là sử dụng và tạo hệ thống nghiệp vụ Xác định các đơn vị thông tin của tổ chức,mô tả cấu trúc và mối quan hệ giữa chúng. Mô hình dữ liệu logic Cho thấy tổ chức dữ liệu được tạo ra,lưu trữ,hoặc được thao tác 7 - Định nghĩa Mô hình dữ liệu vật lý Thể hiện dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu hoặc các file Sự chuẩn hoá là quá trình người phân tích thường làm cho mô hình dữ liệu có hiệu lực Mô hình dữ liệu phải cân bằng với mô hình tiến trình. 7 - Mô hình dữ liệu thực thể-Mối quan hệ(ERD) ERD là gì ? Một bức tranh cho thấy thông tin được tạo ra,lưu trữ và sử dụng bởi hệ thống nghiệp vụ Những thực thể thường mô tả thông tin giống nhau Những đường được vẽ nối giữa những thực thể cho thấy mối quan hệ giữa dữ liệu Quy tắc nghiệp vụ mức cao cũng được biểu diễn. 7 - Sử | Phân tích thiết kế hệ thống Phần 2 Giáo viên hướng dẫn:Vũ Anh Hùng Nhóm 07:Hà Minh Phương Nguyễn Thị Mai Phạm Tiến Mạnh Nguyễn Trung Kiên Mô hình dữ liệu Chương 7 Định nghĩa Mô hình dữ liệu Một cách mô tả dữ liệu là sử dụng và tạo hệ thống nghiệp vụ Xác định các đơn vị thông tin của tổ chức,mô tả cấu trúc và mối quan hệ giữa chúng. Mô hình dữ liệu logic Cho thấy tổ chức dữ liệu được tạo ra,lưu trữ,hoặc được thao tác 7 - Định nghĩa Mô hình dữ liệu vật lý Thể hiện dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu hoặc các file Sự chuẩn hoá là quá trình người phân tích thường làm cho mô hình dữ liệu có hiệu lực Mô hình dữ liệu phải cân bằng với mô hình tiến trình. 7 - Mô hình dữ liệu thực thể-Mối quan hệ(ERD) ERD là gì ? Một bức tranh cho thấy thông tin được tạo ra,lưu trữ và sử dụng bởi hệ thống nghiệp vụ Những thực thể thường mô tả thông tin giống nhau Những đường được vẽ nối giữa những thực thể cho thấy mối quan hệ giữa dữ liệu Quy tắc nghiệp vụ mức cao cũng được biểu diễn. 7 - Sử dụng ERD để biểu diễn các quy tắc nghiệp vụ Quy tắc nghiệp vụ là bắt buộc khi thao tác trong hệ thống Kí hiệu ERD có thể biểu diễn khi một thành phần của thực thể phải tồn tại trong thành phần của thực thể khác. Một bác sĩ phải là một người trước khi bổ nhiệm làm bác sĩ điều trị 7 - Sử dụng ERD để biểu diễn quy tắc nghiệp vụ Ký hiệu ERD có thể biểu diễn khi một thành phần của thực thể liên quan tới một hoặc nhiều thực thể khác. Một bác sĩ có thể có nhiều bệnh nhân;mỗi bệnh nhân chỉ có 1 bác sĩ chính Ký hiệu ERD biểu diễn khi sự tồn tại của một thực thể được thể hiện ra để chọn được một thực thể liên quan Một bệnh nhân có thể có hoặc không có bảo hiểm y tế. 7 - Một ví dụ ERD 7 - Thành Phần ERD 7 - Thực thể Một người, một địa điểm,một sự kiện,hoặc một việc liên quan đến dữ liệu được tập hợp Phải có nhiều sự kiện xảy ra để tạo nên một thực thể Ví dụ:Nếu một công ty chỉ có 1 kho hàng,kho hàng không là thực nhiên,nếu công ty có nhiều kho hàng,kho hàng có thể là 1 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
251    57    1    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.