Bài giảng Các phương pháp sắc ký

Bài giảng Các phương pháp sắc ký cung cấp cho người học định nghĩa về kỹ thuật sắc ký, nguyên lý, phân loại, ứng dụng của nó.  Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu hơn về các nội dung trên. | CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ Định nghĩa Kỹ thuật sắc ký là kỹ thuật tách, phân ly các cấu tử thành phần trong hỗn hợp dựa trên sự khác nhau về đặc tính hoá lý của chúng CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ Nguyên lý Hợp chất cần phân tích được cho tương tác với hai pha khác biệt gọi là pha tĩnh và pha động. Mẫu phân tích chứa 1 hay nhiều cấu tử, khi tiếp xúc với pha tĩnh, mỗi cấu tử có ái lực đối với pha tĩnh khác nhau, từ đó có phân bố khác nhau giữa pha tĩnh và pha động và được pha động tách ra khỏi pha tĩnh với tốc độ khác nhau. Quá trình phân ly các cấu tử khỏi pha tĩnh bởi pha động gọi là quá trình triển khai sắc ký CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ Một số khái niệm cơ bản Pha tĩnh và Pha động:Tất cả các hệ sắc ký đều cấu tạo từ 2 pha: pha tĩnh và pha động. + Pha tĩnh: không di chuyển, có thể là chất rắn, chất lỏng, hay 1 pha hỗn hợp rắn – lỏng + Pha động: Chuyển động, pha động thường chảy trên pha tĩnh hoặc đi xuyên qua pha tĩnh, có thể là chất lỏng hay chất khí CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ Một số khái niệm cơ bản Hệ số phân bố: Hệ số phân bố của 1 chất A trong 1 hỗn hợp dung dịch gồm 2 dung môi I và II, tại 1 nhiệt độ, là 1 hằng số, được tính bằng tỷ lệ của chất A trong mỗi dung môi: Trong kỹ thuật sắc ký, hệ số phân bố của 1 chất là tỷ lệ nồng độ của chất đó trong pha tĩnh với nồng độ của nó trong pha động CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ Hệ số phân bố hữu hiệu : tương quan giữa tổng lượng chất A có trong 1 pha đối với pha còn lại CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ Trong KT sắc ký , sự phân tách các cấu tử thành phần trong mẫu xảy ra do: 1. Sự cân bằng hấp phụ giữa pha tĩnh là chất rắn và pha động là chất lỏng (SK hấp phụ) 2. Sự phân bố cân bằng giữa pha tĩnh là chất lỏng hay bán lỏng với pha động là chất lỏng (SK giấy) 3. Sự phân bố cân bằng giữa pha tĩnh là chất lỏng và pha động là chất khí (SK khí) 4. Cân bằng trao đổi ion giữa pha tĩnh là nhựa trao đổi ion và pha động là chất điện ly (SK trao đổi ion) 5. Cân bằng giữa pha lỏng ở bề mặt bên trong và bề mặt bên ngoài của hạt gel xốp (SK hạt gel hay SK rây phân | CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ Định nghĩa Kỹ thuật sắc ký là kỹ thuật tách, phân ly các cấu tử thành phần trong hỗn hợp dựa trên sự khác nhau về đặc tính hoá lý của chúng CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ Nguyên lý Hợp chất cần phân tích được cho tương tác với hai pha khác biệt gọi là pha tĩnh và pha động. Mẫu phân tích chứa 1 hay nhiều cấu tử, khi tiếp xúc với pha tĩnh, mỗi cấu tử có ái lực đối với pha tĩnh khác nhau, từ đó có phân bố khác nhau giữa pha tĩnh và pha động và được pha động tách ra khỏi pha tĩnh với tốc độ khác nhau. Quá trình phân ly các cấu tử khỏi pha tĩnh bởi pha động gọi là quá trình triển khai sắc ký CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ Một số khái niệm cơ bản Pha tĩnh và Pha động:Tất cả các hệ sắc ký đều cấu tạo từ 2 pha: pha tĩnh và pha động. + Pha tĩnh: không di chuyển, có thể là chất rắn, chất lỏng, hay 1 pha hỗn hợp rắn – lỏng + Pha động: Chuyển động, pha động thường chảy trên pha tĩnh hoặc đi xuyên qua pha tĩnh, có thể là chất lỏng hay chất khí CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ Một số khái niệm cơ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
87    63    3    02-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.