2 2 The Role of IMC in the Marketing Process McGraw-Hill/Irwin © 2004 The McGraw-Hill Companies, Inc., All Rights Reserved. .Marketing and Promotions Process Model Marketing Strategy and Analysis Target Marketing Process Identifying markets Marketin

2 2 The Role of IMC in the Marketing Process McGraw-Hill/Irwin © 2004 The McGraw-Hill Companies, Inc., All Rights Reserved. .Marketing and Promotions Process Model Marketing Strategy and Analysis Target Marketing Process Identifying markets Marketing Planning Program Development Promotional decisions •advertising •direct marketing •internet/ interactive marketing •sales promotion •publicity and public relations •personal selling Target Market Promotion to final buyer Product decisions Pricing decisions Channel of distribution decisions Competitive analysis Market segmentation Selecting a target market Positioning through marketing strategies Promotion to trade Resellers Ultimate customer •Consumers •Businesses Target marketing Purchase .The Target Marketing Process Identify markets with unfulfilled needs Determining market segmentation Selecting market to target Positioning through marketing strategies .Five-Step Segmentation Process 1. 2. Finding ways to group consumers according.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.