4 Perspectives on Consumer Behavior McGraw-Hill/Irwin © 2004 The McGraw-Hill Companies, Inc., All Rights Reserved. .Consumer Behavior The process and activities people engage in when searching for, selecting, purchasing, using, evaluating, and disposi

4 Perspectives on Consumer Behavior McGraw-Hill/Irwin © 2004 The McGraw-Hill Companies, Inc., All Rights Reserved. .Consumer Behavior The process and activities people engage in when searching for, selecting, purchasing, using, evaluating, and disposing of products and services so as to satisfy their needs and wants. .The Consumer Decision Process Problem Recognition Problem Recognition Information Search Information Search Alternative Evaluation Alternative Evaluation Purchase Decision Purchase Decision Postpurchase Evaluation Postpurchase Evaluation .Consumer Decision Process and Relevant Internal Psychological Processes Decision Process Stages Psychological Processes Problem Recognition Problem Recognition Information Search Information Search Alternative Evaluation Alternative Evaluation Purchase Decision Purchase Decision Postpurchase Evaluation Postpurchase Evaluation Motivation Motivation Perception Perception Attitude Formation Attitude Formation Integration.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
39    68    1    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.