Chapter 6 Source, Message and Channel Factors

•Similarity –Resemblance between the source and recipient of the message •Familiarity –Knowledge of the source through repeated or prolonged exposure •Likeability –Affection for the source resulting from physical appearance, behavior, or other personal traits

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
108    59    3    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.