Chapter 14: Managing Teams

Translate the benefits teams provide into competitive advantages in the market. Manage the different types of teams – self-managed, parallel, project, and virtual. Track the stages of team development that occur over the life of a project and help the team perform effectively. Recognize the key roles that team members must play to ensure high performance. Develop skills to detect and control team performance problems. Manage team conflict through negotiation.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
100    79    2    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.