Chapter 15 Managing Communication

Understand the process of communication. Eliminate barriers that distort the meaning of information. Analyze the basic patterns of organizational communication. Develop the skills of organizing and running effective meetings. Master electronic forms of communication such as e-mail and know when to use them. Work with an organization’s informal communication. Improve assertive communication, presentation, nonverbal, and listening skills.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    58    2    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.