Chapter 15: The Internet and Interactive Media

– Allows users to send electronic mail – Discussion groups, newsgroups, bulletin boards – Databases, library catalogs, and electronic journals – Software protocol for transferring files – Software protocol for transferring hypertext language files – Computer system for transferring files between computers – Document retrieval system used to search for Information – Use of keywords in databases to retrieve full text information – Sound, graphic images, video, and hypertext on single pages.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
199    14    1    24-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.