Chapter 16: Sales Promotion

Sweepstakes/games –a promotion where winners are determined purely by chance and cannot require a proof of purchase as a condition for entry. Winners are determined by random selection from the pool of entries or generation of a number to match those held by game entrants.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    134    3    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.