Chapter 20: International Advertising and Promotion

Domestic markets for many products and services are stagnant. Many companies rely on foreign markets to survive, particularly those with small domestic markets. International markets offer growth opportunities for many companies. Competition has become global and marketers must be able to compete globally

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
62    87    2    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.