Chapter 22: Evaluating the Social, Ethical, and Economic Aspects of Advertising and Promotion

Not all issues can be regulated. A marketing or promotion action may be legal but not considered ethical. Marketers must make decisions regarding the appropriateness of their actions. Companies are scrutinized for their ethics Ethics: Moral principles and values Ethics: Moral principles and values that govern the actions of and that govern the actions of and individual or groupindividual or group

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.