No. 1: Introduction to Computer Systems

This series of textbooks has been developed based on the Information Technology Engineers Skill Standards made public in July 2000. The following four volumes cover the whole contents of fundamental knowledge and skills required for development, operation and maintenance of information systems: No. 1: Introduction to Computer Systems No. 2: System Development and Operations No. 3: Internal Design and Programming--Practical and Core Bodies of Knowledge-- No. 4: Network and Database Technologies No. 5: Current IT Topics.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.