ĐỒ ÁN MÁY CÔNG CỤ Máy tiện ren vít vạn năng

Một trong những nội dung đặc biệt quan trọng của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trên toàn cầu nói chung và với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ta nói riêng hiện nay đó là việt cơ khí hoá và tự động hoá quá trình sản xuất. Nó nhằm tăng năng xuất lao động và phát triển nền kinh tế quốc dân. Trong đó công nghiệp chế tạo máy công cụ và thiết bị đóng vai trò then chốt | Mét trong nh÷ng néi dung ®Æc biÖt quan träng cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt trªn toµn cÇu nãi chung vµ víi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ta nãi riªng hiÖn nay ®ã lµ viÖt c¬ khÝ ho¸ vµ tù ®éng ho¸ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Nã nh»m t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n. Trong ®ã c«ng nghiÖp chÕ t¹o m¸y c«ng cô vµ thiÕt bÞ ®ãng vai trß then chèt . §Ó ®¸p øng nhu cÇu nµy, ®i ®«i víi c«ng viÖc nghiªn cøu,thiÕt kÕ n©ng cÊp m¸y c«ng cô lµ trang bÞ ®Çy ®ñ nh÷ng kiÕn thøc s©u réng vÒ m¸y c«ng cô vµ trang thiÕt bÞ c¬ khÝ còng nh­ kh¶ n¨ng ¸p dông lý luËn khoa häc thùc tiÔn s¶n xuÊt cho ®éi ngò c¸n bé khoa häc kü thuËt lµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc. Víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc trang bÞ, sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy gi¸o còng nh­ sù cè g¾ng cu¶ b¶n th©n. §Õn naynhiÖm vô ®å ¸n m¸y c«ng cô ®­îc giao c¬ b¶n em ®· hoµn thµnh. Trong toµn bé qu¸ tr×nh tÝnh to¸n thiÕt kÕ m¸y míi " M¸y tiÖn ren vÝt v¹n n¨ng "cã thÓ nhiÒu h¹n chÕ. RÊt mong ®­îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy gi¸o vµ céng sù.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
307    130    2    23-09-2023
1    69    2    23-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.