Thư viện điện tử nhìn dưới góc độ đào tạo

So sánh mục tiêu đào tạo giữa các cơ sở đào tạo cán bộ TT-TV tại các trường đại học ở nước ta. Xem xét yêu cầu xây dựng thư viện điện tử và tác động của xu thế xây dựng thư viện điện tử tới chương trình đào tạo, tổ chức giảng dạy và trang bị cần thiết cho các cơ sở đào tạo cán bộ TT-TV hiện nay.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    69    2    21-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.