TRẠM TRUYỀN THANH ,TRUYỀN HÌNH

Bàn trộn dùng để điều khiển các đường vào, mức tín hiệu của từng đường vào, để hoà trộn các tín hiệu vào máy tăng âm (phát) hoặc vào máy ghi âm để ghi, lưu hoặc chỉnh sửa âm thanh khi làm chương trình địa phương. Ví dụ: làm chương trình có cả lời giới thiệu của phát thanh viên cùng nhạc nền chạy bằng máy ghi âm | VTV-VOV-VTC TRẠM TRUYỀN THANH ,TRUYỀN HÌNH. HỆ CĐ & TC KTPTTH. BÀI GiẢNG –POWER POINT - 2013. BIÊN SOẠN : THS CÙ VĂN THANH. TỔNG QUAN MÔN HỌC DUNG: Chương 1 : Trạm truyền thanh hữu tuyến. Chương 2 : Trạm truyền thanh vô tuyến. Chương 3 : Trạm phát thanh & truyền hình. ĐÍCH YÊU CẦU: Cung cấp cho sv những kiến thức cơ bản , cô đọng về trang thiết bị trong trạm cùng cách bố trí , sơ đồ đấu nối các thiết bị và vận hành chúng. Sinh viên đã học qua các môn về thu phát thanh , thu phát . LiỆU THAM KHẢO. Bổ túc nghiệp vụ truyền dẫn và phát sóng ĐTNVN năm 2000 Tài liệu quản lý – khai thác thiết bị phát thanh FM Stereo - Đầu thu RRO; Ban phát thanh địa phương - Đài tiếng nói Việt Nam – Hà Nội 1999 Tài liệu tập huấn kỹ thuật; Đài tiếng nói việt nam – Hà Nội 2001. BỐ THỜI GIAN. 45 tiết cũ ( 2 tín chỉ mới). CHƯƠNG 1: TRẠM TRUYỀN THANH HỮU TUYẾN. . Sơ đồ khối . Các thiết bị trạm truyền thanh hữu tuyến . Lắp đặt đường dây truyền thanh hữu tuyến . Tính toán mắc loa vào đường dây truyền thanh hữu tuyến . Khai thác, vận hành và công tác lắp đặt kỹ thuật trạm TT hữu tuyến. hỏi bài tập cuối chương. . Sơ đồ khối Trạm nhỏ. + Tăng âm đường dây. + Mic. + Radio. + DVD. + Bàn làm việc. + Hệ thống đường dây và loa. Bàn khống chế Máy tăng âm Radio cattssete Mic Hệ thống đường dây & loa Thiết bị đường dây Thiết bị trạm . Sơ đồ khối. Trạm lớn. + Hệ thống dàn máy tăng âm đường dây. +Bàn khống chế. +Hệ thống thiết bị Tiếp âm. + Hệ thống đường dây và loa. Thu AM/FM, veä tinh Ñaàu CD/DVD, ñaàu ghi Intrenet, ñieän thoaïi Micro (phoøng thu) Mixer PC xöû lyù vaø bieân taäp Ñöôøng daây vaø Loa Thiết bị tại trạm. Taêng aâm 1 Taêng aâm 2 Taêng aâm 3 Nguoàn aâm Taïo döïng vaø löu tröõ Taêng aâm Phoøng thieát bò . Các thiết bị trạm truyền thanh hữu tuyến âm : Là loại tăng âm truyền thanh. Thông thường là loại bán dẫn. Nhiệm vụ là khuếch đại âm tần ra công suất lớn ,vào khoảng vài chục W- tới vài trăm W. Đầu ra có kết | VTV-VOV-VTC TRẠM TRUYỀN THANH ,TRUYỀN HÌNH. HỆ CĐ & TC KTPTTH. BÀI GiẢNG –POWER POINT - 2013. BIÊN SOẠN : THS CÙ VĂN THANH. TỔNG QUAN MÔN HỌC DUNG: Chương 1 : Trạm truyền thanh hữu tuyến. Chương 2 : Trạm truyền thanh vô tuyến. Chương 3 : Trạm phát thanh & truyền hình. ĐÍCH YÊU CẦU: Cung cấp cho sv những kiến thức cơ bản , cô đọng về trang thiết bị trong trạm cùng cách bố trí , sơ đồ đấu nối các thiết bị và vận hành chúng. Sinh viên đã học qua các môn về thu phát thanh , thu phát . LiỆU THAM KHẢO. Bổ túc nghiệp vụ truyền dẫn và phát sóng ĐTNVN năm 2000 Tài liệu quản lý – khai thác thiết bị phát thanh FM Stereo - Đầu thu RRO; Ban phát thanh địa phương - Đài tiếng nói Việt Nam – Hà Nội 1999 Tài liệu tập huấn kỹ thuật; Đài tiếng nói việt nam – Hà Nội 2001. BỐ THỜI GIAN. 45 tiết cũ ( 2 tín chỉ mới). CHƯƠNG 1: TRẠM TRUYỀN THANH HỮU TUYẾN. . Sơ đồ khối . Các thiết bị trạm truyền thanh hữu tuyến . Lắp đặt đường dây truyền thanh hữu tuyến .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.