Chương 2: Những yếu tố cơ bản của một hệ thống thông tin địa lý

GIS đòi hỏi sự cung cấp một tập hợp các công cụ và phương pháp để người sử dụng có thể tổ chức thao tác và biểu diễn dữ liệu địa lý cho lĩnh vực áp dụng riêng của mình. Kỹ thuật là phần cứng và phần mền của công nghệ. Công nghệ bao gồm cơ sở khoa học và kỹ thuật để thể hiện các nguồn dữ liệu khác nhau

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN