Bài tập Andhit

Để giải nhanh bài tập hoá học phần anđehit yêu cầu học sinh phải nắm rõ tính chất hoá học của anđêhít, phân biệt tính chất chung và riêng của anđehit và xeton.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
8    1    0