Báo cáo thực tập: Đánh giá thực trạng phát triển du lịch bền vững tại Vườn Quốc Gia Xuân Thủy

Mục đích đề tài nhằm làm rõ vai trò, ý nghĩa và thực trạng phát triển du lịch bền vững ở Vườn Quốc Gia Xuân Thủy. Báo cáo đưa ra các đánh giá, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển du lịch bền vững trong thời gian tới để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của tỉnh nhà. | Thông qua việc nghiên cứu đề tài giúp đánh giá đúng thực trạng phát triển du lịch đang diễn ra tại VQG Xuân Thủy – Một nơi có tiềm lực phát triển du lịch rất hấp dẫn. Đề tài giúp nhìn nhận lại những việc đã làm được và còn chưa làm được trong công tác quản lí thúc đẩy phát triển du lịch diễn ra một cách mạnh mẽ và bền vững tại VQG. Thông qua các phương pháp nghiên cứu và đánh giá từ thực tế, đề tài còn giúp đưa ra các định hướng, dự báo và những giải pháp thích hợp nhất để đóng góp vào đường hướng cũng như việc xây dựng các mục tiêu chiến lược trong việc phát triển du lịch tại VQG. Đề tài còn giúp mở ra các hướng đi thích hợp cho việc bảo tồn kết hợp vào khai thác du lịch cũng như giải quyết đời sống nhân sinh của cư dân vùng đệm trong khu vực của VQG. Đây cũng là dịp giúp quảng bá hình ảnh của VQG Xuân Thủy tới nhiều người, nhiều nơi như là một định hướng quảng bá vừa có tính xã hội vừa có tính kinh tế hóa. Gợi mở ra các nhu cầu đầu tư và phát triển cho VQG. Đề tài còn giúp chỉ ra các vần đề cần bắt tay làm ngay cũng như phải củng cố lại trong công bảo tồn, gìn giữ các nguồn tài nguyên đang bị đe dọa rất nhiều trước các nguy cơ bị tàn phá và biến mất vĩnh viễn. Đồng thời đề tài cũng chuyển tải một thông điệp là hay chung ta xây dựng và bảo vệ môi trường trước khi quá nuộn.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
74    160    1    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.