Mẫu Tờ khai hàng nhập, xuất kho ngoại quan

Biểu mẫu Hải Quan Việt Nam HQ/2002-KNQ | HẢI QUAN VIỆT NAM HQ/2002-KNQ TỜ KHAI HÀNG NHẬP, XUẤT KHO NGOẠI QUAN (Bản lưu người khai Hải quan) TỔNG CỤC HẢI QUAN Cục Hải quan Chi cục Hải quan . Tờ khai số: ./KNQ/ ./ Ngày đăng ký: Số lượng tờ khai Cán bộ đăng ký: (Ký, ghi rõ họ tên) A- PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI KHAI HẢI QUAN KHAI HÀNG NHẬP KHO 1. Người thuê kho ngoại quan: 2. Hợp đồng thuê kho: Số: Ngày: Ngày hết hạn: 3. Giấy phép: Số: Ngày: Thời hạn hết hiệu lực: 4. Chủ kho ngoại quan 5. Địa điểm kho ngoại quan 6. Cảng, địa điểm xếp hàng: 7. Phương tiện vận tải nhập: Tên, số hiệu: Ngày đến: 8. Vận tải đơn: Số: Ngày: 9. Cửa khẩu nhập Số TT 10. TÊN HÀNG QUY CÁCH PHẨM CHẤT 11. XUẤT XỨ 12. ĐƠN VỊ TÍNH 13. LƯỢNG HÀNG NHẬP KHO 1 2 3 4 5 14. Chứng từ kèm: Bản chính Bản sao - Hợp đồng thuê kho: - Bản kê chi tiết: . - Vận tải đơn: . - Giấy phép: . - Tờ khai xuất khẩu: . . - Tờ khai nhập khẩu: - 15. Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung khai trên tờ khai này. Ngày .tháng .năm 200 Người khai hải quan (Ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) B. PHẦN DÀNH CHO HẢI QUAN 16. Xác nhận hàng nhập kho ngoại quan (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 17. Lệ phí hải quan: - Biên lai thu lệ phí số: .ngày Lệ phí - Biên lai thu lệ phí số: .ngày Lệ phí - Biên lai thu lệ phí số: .ngày Lệ phí - Biên lai thu lệ phí số: .ngày Lệ phí - Biên lai thu lệ phí số: .ngày Lệ phí C- PHẦN THEO DÕI HÀNG XUẤT KHO NGOẠI QUAN Ngày xuất kho Tên hàng Lượng hàng Luỹ kế Cửa khẩu xuất Người khai hải quan ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu Xác nhận của Hải quan kho ngoại quan Xác nhận của Hải quan Cửa khẩu xuất 18 19 20 21 22 23 24 25 26. Ghi chép khác của Hải quan 27. Thanh khoản hàng nhập, xuất kho ngoại quan của Hải quan Ngày . tháng . năm 200 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.