Ôn tập Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tài liệu Ôn tập Chủ nghĩa xã hội khoa học gồm tuyển tập các câu hỏi tự luận môn Chủ nghĩa xã hội khoa học. Các câu hỏi bám sát chương trình học của môn Chủ nghĩa xã hội hoa học, có kèm phần hướng dẫn trả lời cụ thể, rõ ràng; thuận tiện cho sinh viên theo dõi, ôn tập, kiểm tra kiến thức chuẩn bị cho các kì thi. | Như vậy, nước ta bỏ qua chế độ TBCN quá độ lên CNXH là sự lựa chọn có tính chất lịch sử phù hợp với lợi ích dân tộc và nhân dân, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Nhưng làm cho CNXH trở thành hiện thực ở một nước như nước ta thật không đơn giản. Hiện nay cuộc khủng hoảng toàn diện và sâu sắc của CNXH hiện thực đang đặt CNXH trước sự công kích gay gắt chưa từng có và từ chiều hướng này đã làm nảy sinh những khuynh hướng dao động hoài nghi tậm chí phụ định khả năng đi lên CNXH ở những nước còn lạc hậu về KT, trong khi đánh giá đầy đủ những khó khăn hiện nay, nước ta vẫn kiên trì đi theo con đường XHCN mà ND ta đã chọn lựa và thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện sự nghiệp xây sựng đất nước. Để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh; xã hội công bằng dân chủ, văn minh theo con đường XHCN, điều quan trọng nhất phải là cải tiến căn bản tình trạng kinh tế- xã hội kém phát triển; đẩy mạnh CNH; HĐH đất nước; chiến thắng những cản trở trong việc thực hiện mục tiêu đó trước hết là các thế lực thù địch chống độc lập dân tộc và CNXH. Bài học kinh nghiệm đầu tiên của thắng lợi là: " Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH."

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
150    16    1    06-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.