Báo cáo 1141/BC-TTX năm 2013

Báo cáo 1141/BC-TTX năm 2013 thực hiện quy định về lao động và tiền lương; định mức kinh tế, lao động, kỹ thuật trong việc lập dự toán đối với công trình xây dựng cơ bản trong doanh nghiệp trực thuộc do Thông tấn xã Việt Nam ban hành.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    1    0    14-08-2020
1    1    0    14-08-2020
TỪ KHÓA LIÊN QUAN