Quyết định 7122/QĐ-UBND năm 2013

Quyết định 7122/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Hà Nội.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN