Quyết định 50/2013/QĐ-UBND thành phố Hà Nội

Quyết định 50/2013/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG