Quyết định 1148/QĐ-BXD năm 2013

Quyết định 1148/QĐ-BXD năm 2013 công bố thủ tục hành chính giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau có liên quan đến tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN