Quyết định 2171/QĐ-TTg năm 2013

Quyết định 2171/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN