Quyết định 29/2013/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị

Quyết định 29/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị kèm theo Quyết định 06/2013/QĐ-UBND.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN