Quyết định 3563/QĐ-BGTVT năm 2013

Quyết định 3563/QĐ-BGTVT năm 2013 cho phép lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp tuyến luồng kênh Cái Tráp khu vực Hải Phòng theo hình thức BT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TỪ KHÓA LIÊN QUAN