Quyết định 2234/QĐ-UBND năm 2013 tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 2234/QĐ-UBND năm 2013 phân bổ kinh phí thu hồi qua quyết toán thuộc Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/2006/QĐ-TTg do tỉnh Lâm Đồng ban hành.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN