Bài tập nhóm: Chủ nghĩa duy vật nhân bản Phoiobac và vai trò của nó đối với sự ra đời của triết học Mác

Bài tập nhóm: Chủ nghĩa duy vật nhân bản Phoiobac và vai trò của nó đối với sự ra đời của triết học Mác nhằm trình bày về sơ lược về xã hội Đức cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, Feuerbach và triết học nhân bản và vài nhận xét về mối liên hệ giữa triết học nhân bản của Feuerbach đến con người trong xã hội ngày nay.

TÀI LIỆU HOT